Serdecznie gratulujemy uczniom klasy IIIA dwujęzycznej, którzy pomyślnie zdali egzaminy i otrzymają DELF, czyli Diplôme d’études en langue française na poziomie B2. Brawo!

Nasi tegoroczni laureaci to:

Natalia Bik
Dawid Grzesiak
Karolina Jesiotr
Wiktor Król
Julia Koza
Wanesa Kubowicz-Lupa
Barbara Pacuła
Nina Pério
Aleksandra Rad
Zuzanna Wygoda

Brawo!  Gratulujemy! Jesteśmy z Was bardzo dumni!

Co to jest DELF?

DELF (Diplôme d’études en langue française ) to oficjalny dyplom wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, który poświadcza kompetencje językowe osoby nie będącej rodzimym użytkownikiem języka francuskiego. (za: www.institutfrancais.pl)

Co to jest poziom B2?

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. (za: pl.wikipedia.org)