Planowana klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim to pierwsza taka klasa w województwie małopolskim. Umożliwia kontynuację nauki języka niemieckiego i przystąpienie do egzaminów DSD.

Nauczanie dwujęzyczne stawia główny nacisk nie tylko na zdobywanie kompetencji językowych, ale też na wykorzystywanie ich do rozwiązywania sytuacji problemowych.

Dodatkowo, w języku obcym nauczane będą takie przedmioty jak: geografia, historia lub matematyka.

Planowane są wymiany z krajami niemieckojęzycznymi oraz współpraca z takimi instytucjami jak:

– Instytut Filologii Germańskiej UJ w Krakowie

– Instytut Goethego

– Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

UWAGA!

Kandydaci do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim kwalifikowani będą na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego, przeprowadzanego 29 MAJA 2018  o godz. 9.00  w XVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Młodej Polski przy ul. Złoty Róg 30 w Krakowie.

  • Kandydaci posiadający dyplom DSD A2/B1 są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego po złożeniu w sekretariacie szkoły przed 29 maja kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dyplomu.
  • Kandydaci nieposiadający potwierdzonej znajomości języka niemieckiego dyplomem DSD I  muszą przystąpić do testu kompetencji językowych obowiązkowo w dniu 29 maja i uzyskać pozytywny wynik.