nagłówek papieru firmowego

„Wszechstronny rozwój dziecka jest wspólnym celem, do którego dążą rodzice
i nauczyciele. Wzajemna pomoc i wzajemny szacunek rodziców oraz instytucji edukacyjnych,
są warunkiem niezbędnym wychowania dzieci i młodzieży w naszych czasach.”

 

Fragment Europejskiej karty praw i obowiązków rodziców
opracowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA)
przyjętej w 1992 roku

Cele współpracy Szkoły z Rodzicami (prawnymi opiekunami):

 • Współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów.
 • Ustalenie wspólnego systemu oddziaływań wychowawczych oraz ujednolicenie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły i środowiska rodzinnego, w atmosferze wzajemnego zaufania i życzliwości.
 • Wspieranie Rodziców w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w Szkole.
 • Poznanie oczekiwań Rodziców wobec Szkoły.

 

Zasady współpracy Szkoły z Rodzicami (prawnymi opiekunami):

 • Rodzice znają, rozumieją i akceptują Statut Szkoły oraz znają procedury i regulaminy szkolne.
 • Zapoznanie się z ww. dokumentami Rodzice potwierdzają własnym podpisem na pierwszym spotkaniu z wychowawcą we wrześniu każdego roku szkolnego; dokumenty są zamieszczone w formie elektronicznej na stronie internetowej Szkoły oraz są dostępne w wersji papierowej w bibliotece szkolnej.
 • Szkoła uważnie słucha informacji Rodziców o potrzebach ich dzieci i o warunkach, które najlepiej sprzyjają ich rozwojowi.
 • Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, współtworzony i uchwalony w porozumieniu z Rodzicami.
 • Szkoła rzetelnie i na bieżąco informuje Rodziców o postępach i sukcesach ich dzieci oraz o ewentualnych trudnościach w nauce i przypadkach niewłaściwego zachowania w szkole.
 • Rodzice współpracują z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 • Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania oraz dalszego kształcenia dzieci.
 • Rodzice mają prawo do wypowiadania opinii na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci.
 • Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.

 

Formy  wzajemnych kontaktów pomiędzy Szkołą a Rodzicami (prawnymi opiekunami):

          Bezpośrednie podczas:

 • zebrań ogólnych, warsztatów, prelekcji
 • obowiązkowych wywiadówek (zgodnie z terminarzem)
 • dni otwartych (zgodnie z terminarzem)
 • wyznaczonych godzin dyżurów nauczycieli
 • wyznaczonych godzin dyżurów pedagoga i psychologa szkolnego
 • wyznaczonych godzin dyżurów zastępcy Dyrektora Szkoły
 • wyznaczonych godzin dyżurów Dyrektora Szkoły
 • rozmów telefonicznych w uzasadnionych sytuacjach

 

             Korespondencyjne poprzez:

 • dziennik elektroniczny
 • druki zwolnień i usprawiedliwień
 • pocztę elektroniczną
 • korespondencję listowną za pośrednictwem sekretariatu Szkoły
 • wiadomości zamieszczane na stronie internetowej Szkoły

 

Uwagi:

 • Wszelkich informacji dotyczących ucznia udziela się wyłącznie Rodzicom (prawnym opiekunom). Udzielanie jakiejkolwiek informacji na temat ucznia innej osobie, wymaga stosownego upoważnienia.
 • W uzasadnionych okolicznościach Szkoła zaprasza Rodziców poza ustalonymi terminami.
 • W uzasadnionych przypadkach Rodzice mogą spotkać się z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem, psychologiem szkolnym w innym, wspólnie wcześniej ustalonym terminie. Rodzice nie otrzymają żadnych informacji o dziecku podczas zajęć prowadzonych przez nauczyciela, jak również w czasie pełnienia przez niego dyżuru.

 

Precedencja kontaktów Rodziców (prawnych opiekunów) ze Szkołą:

Uwagi i wnioski dotyczące pracy Szkoły, ocen postępu umiejętności oraz zachowania uczniów Rodzice (prawni opiekunowie) kierują w pierwszej kolejności do wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu, w następnej do pedagoga i psychologa szkolnego, a ostatecznie do wicedyrektora i dyrektora, z zachowaniem procedur dotyczących form wzajemnych kontaktów pomiędzy Szkołą a Rodzicami.

 

Sposoby dokumentowania współpracy Rodziców (prawnych opiekunów) ze Szkołą:

Sporządzanie przez wychowawców protokołów lub notatek z zebrań z rodzicami.

 • Sporządzanie przez nauczycieli i wychowawców notatek ze spotkań indywidualnych.
 • Prowadzenie zapisów w dokumentacji pedagoga i psychologa szkolnego.
 • Uwzględnianie informacji o współpracy z Rodzicami w sprawozdaniach redagowanych przez wychowawców na posiedzenia klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Szkoły.
 • Opracowywanie wniosków do dalszej współpracy na podstawie wyników wewnętrznych ankiet ewaluacyjnych, monitorujących poziom zadowolenia Rodziców (prawnych opiekunów) ze współpracy ze Szkołą.
 • Raporty z ewaluacji zewnętrznej.

 

Ewaluacja:

 • Przeprowadzanie i opracowywanie ankiet monitorujących współpracę Rodziców (prawnych opiekunów) ze Szkołą.