OFERTA EDUKACYJNA XVII LO NA ROK SZKOLNY 2019/20

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W LICEUM NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM: do pobrania

Szkolny regulamin rekrutacji 2019_20 – absolwenci gimnazjum: do pobrania

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty: do pobrania

Terminarz rekrutacji: do pobrania

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim

Oferta dla absolwentów gimnazjum:

  OFERTA EDUKACYJNA

XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

W KRAKOWIE

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

klasy przedmioty

w zakresie rozszerzonym

języki obce
IA

DWUJĘZYCZNA

Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM

 

matematyka

biologia

 

język francuski

język angielski

IB

DWUJĘZYCZNA

Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

 

język polski

historia

 

język niemiecki

język angielski

IC

DZIENNIKARSKA

 

język polski

wiedza o społeczeństwie

język angielski/język francuski

język angielski/język francuski

język niemiecki/język hiszpański

ID

EKONOMICZNA

 

matematyka

geografia

język angielski/język francuski

język angielski

język hiszpański/język francuski/
język niemiecki

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Krakowie dla absolwentów klas gimnazjalnych

na rok szkolny 2019/2020

 • 1

Działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 –2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

2.Zarządzenie nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

 • 2

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym OMIKRON. Postępowanie rekrutacyjne do klas I liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp będzie możliwy od 25 kwietnia br. od godz. 8.00. pod adresem internetowym:

https://krakow.e-omikron.pl.

Kandydaci będący absolwentami gimnazjów objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym będą logować się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach. Kandydaci z gimnazjów nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym będą logować się do sytemu, korzystając jedynie z numeru PESEL.

 • 3

Terminarz rekrutacji

Od 25 kwietnia 2019 r. do 16 maja 2019 r. do godz. 15.00. – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci składają podanie w sekretariacie XVII LO.

Od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci składają podanie w sekretariacie XVII LO.

Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15. 00 – dostarczenie do XVII LO kopii świadectwa, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego i innych dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez wszystkich kandydatów.

Uwaga! Kopie składanych dokumentów muszą mieć poświadczenie o zgodności z oryginałem.

28 czerwca 2019 r. godz. 12. 00 – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

Od 28 czerwca 2019 r. do 9 lipca 2019 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w XVII LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej i pozostałych dokumentów (patrz §5)

10 lipca 2019 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Ważne!

Kandydaci do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim lub niemieckim kwalifikowani będą na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego lub odpowiednio niemieckiego, który odbędzie się w szkole w dniu 27 maja 2019 r. o godzinie 15.00.

* Kandydaci spoza Gimnazjum nr 18 Króla Jana III Sobieskiego posiadający dyplom DELF A2 lub wyższy (odpowiednio DSD A2/B1) są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego (odpowiednio niemieckiego) po złożeniu w sekretariacie szkoły przed 27 maja kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dyplomu DELF (odpowiednio DSD A2/B1).

* Kandydaci spoza Gimnazjum nr 18 Króla Jana III Sobieskiego lub będący uczniami Gimnazjum nr 18 im. Króla Jana III Sobieskiego nieposiadający potwierdzonej znajomości języka francuskiego (odpowiednio niemieckiego) dyplomem DELF (odpowiednio DSD A2/B1), muszą obowiązkowo przystąpić do testu kompetencji językowych, który odbędzie się w szkole w dniu 27 maja 2019 r. o godzinie 15.00. i uzyskać pozytywny wynik.

 • 4

Punktacja

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum decyduje łączna ilość punktów uzyskanych jako:
 2. a) wyniki egzaminu gimnazjalnego z pięciu przedmiotów – język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. Punkty obliczone są według zasady – 1 procent wyniku z przedmiotu (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny – odpowiada 0,2 punktu.
 3. b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie z czterech zajęć edukacyjnych:
 • IAg:

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – największa wartość spośród: biologia, fizyka,

 • IBg:

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – największa wartość spośród: historia, WOS,

 • ICg:

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – największa wartość spośród: historia, WOS,

 • IDg:

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – największa wartość spośród: geografia, WOS.

Sposób przeliczania ocen z zajęć edukacyjnych na punkty:

 • celujący – 18 pkt.
 • bardzo dobry – 17 pkt.
 • dobry – 14 pkt.
 • dostateczny – 8 pkt.
 • dopuszczający – 2 pkt.
 1. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym:
 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty:

✓ finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 pkt.

✓ laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim – 7 pkt.

✓ finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim – 5 pkt.

✓ finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt.

✓ laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim – 7 pkt.

✓ finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim – 5 pkt.

✓ finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim – 7 pkt.

✓ laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim – 5 pkt.

✓ finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim – 3 pkt.

 • Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

✓ Na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt.

✓ Na szczeblu krajowym – 3 pkt.

✓ Na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt.

✓ Na szczeblu powiatowym – 1 pkt.

 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
 • jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
 1. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
 • 5

Dokumentacja

 1. Kandydaci, którzy wybrali XVII LO w pierwszej kolejności składają następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły według ujednoliconego wzoru ze strony https://krakow.e-omikron.pl, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów (pod warunkiem, że XVII LO jest szkołą pierwszego wyboru) – w terminie od 25 kwietnia 2019r. do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.
 • poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych (pod warunkiem, że XVII LO jest szkołą pierwszego wyboru) – w terminie od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.
 1. Kandydaci przyjęci do oddziałów klasy pierwszej potwierdzają wolę podjęcia nauki w XVII LO w dniach od 28 czerwca do 9 lipca 2019 r. poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz
 • karty zdrowia,
 • dwóch fotografii podpisanych na odwrocie ołówkiem.

Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez kuratora oświaty dołączają do podania o przyjęcie do szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.