OFERTA EDUKACYJNA XVII LO NA ROK SZKOLNY 2021/22

Prosimy o zapoznanie się z ofertą edukacyjną naszego liceum:

Ulotka_Oferta-Edukacyjna_2021_2022_LO-1Ulotka_Oferta-Edukacyjna_2021_2022_LO-2

 

Informacje o sprawdzianach językowych do klas dwujęzycznych

 

Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące sprawdzianu predyspozycji językowych oraz sprawdzianu kompetencji językowych wymaganych w rekrutacji do klas dwujęzycznych z językiem francuskim.

Klasa wstępna dwujęzyczna z językiem francuskim

Kandydaci do klasy wstępnej dwujęzycznej z językiem francuskim kwalifikowani będą na podstawie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych.
Sprawdzian bada zdolności do uczenia się języka obcego. Niewymagana jest znajomość języka francuskiego.

Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się na terenie szkoły.

I termin 10 czerwca 2021 godz. 10.00
II termin 1 lipca 2021 godz. 10.00
III uzupełniający 6 sierpnia 2021 godz. 10.00


Przykładowy sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy wstępnej z językiem francuskim

Klasy IA i IE dwujęzyczne z językiem francuskim

Kandydaci do klas pierwszych dwujęzycznych z językiem francuskim kwalifikowani będą na podstawie pozytywnych wyników sprawdzianu kompetencji językowych.
Sprawdzian kompetencji językowych sprawdza znajomość języka francuskiego na poziomie A2
i przeprowadzony będzie w języku francuskim.

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się na terenie szkoły.

I termin 10 czerwca 2021 godz. 12.00
II termin 1 lipca 2021 godz. 12.00
III uzupełniający 6 sierpnia 2021 godz. 12.00

 

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim

Zwolnieni z przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych będą:

 • uczniowie klasy 8 dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 35,
 • uczniowie klasy wstępnej XVII Liceum Ogólnokształcącego,
 • kandydaci spoza Szkoły Podstawowej nr 35 i klasy wstępnej XVII Liceum Ogólnokształcącego posiadający dyplom DELF A2 lub wyższy, po złożeniu w sekretariacie szkoły kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Szczegółowe informacje dotyczące każdej z planowanych klas

w roku szkolnym 2021/22:

Ulotki scalone-01 Ulotki scalone-02 Ulotki scalone-03 Ulotki scalone-04Ulotki scalone-05

Ulotki scalone-06 Ulotki scalone-07 Ulotki scalone-08 Ulotki scalone-09 Ulotki scalone-10 Ulotki scalone-11 Ulotki scalone-12

 

a

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji

na rok szkolny 2021/22

 Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022-1-1Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022-1-2Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022-1-3Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022-1-4Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022-1-5Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022-1-6Pliki do pobrania:

Oferta Edukacyjna LO 2021/2022

Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022

 

 

a

a

a

a

a

a

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA XVII LO NA ROK SZKOLNY 2019/20

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W LICEUM NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ: do pobrania

Szkolny regulamin rekrutacji 2019_20 – absolwenci SP: do pobrania

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty: do pobrania

Terminarz rekrutacji: do pobrania

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim

Przykładowy sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy wstępnej z językiem francuskim

Oferta dla absolwentów szkoły podstawowej:

OFERTA EDUKACYJNA

XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

W KRAKOWIE

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

klasy przedmioty

w zakresie rozszerzonym

języki obce
IA

DWUJĘZYCZNA

Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM

 

matematyka

historia

biologia

język francuski

język angielski

IB

DWUJĘZYCZNA

Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

 

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

język niemiecki

język angielski

IC

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

 

biologia

chemia

język angielski/język francuski

język angielski/język francuski

język niemiecki/język hiszpański

OA

WSTĘPNA

przygotowująca do podjęcia nauki
w systemie dwujęzycznym
z językiem francuskim

język francuski
w wymiarze 18 godz. tygodniowo

język angielski

Informacje dotyczące klasy wstępnej:

WERSJA FINALNA UA - copie

 

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Krakowie dla absolwentów szkoły podstawowej

na rok szkolny 2019/2020

 • 1

Działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 –2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 1. Zarządzenia nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.
 • 2

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym OMIKRON. Postępowanie rekrutacyjne do klas I liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp będzie możliwy od 25 kwietnia br. od godz. 8.00. pod adresem internetowym:

https://krakow.e-omikron.pl.

Kandydaci będący absolwentami szkół podstawowych objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym będą logować się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach. Kandydaci ze szkół podstawowych nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym będą logować się do sytemu, korzystając jedynie z numeru PESEL.

 • 3

Terminarz rekrutacji

Od 25 kwietnia 2019 r. do 16 maja 2019 r. do godz. 15.00. – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci składają podanie w sekretariacie XVII LO.

Od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci składają podanie w sekretariacie XVII LO.

Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15. 00 – dostarczenie do XVII LO kopii świadectwa, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty i innych dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez wszystkich kandydatów.

Uwaga! Kopie składanych dokumentów muszą mieć poświadczenie o zgodności z oryginałem.

28 czerwca 2019 r. godz. 12. 00 – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

Od 28 czerwca 2019 r. do 9 lipca 2019 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w XVII LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej i pozostałych dokumentów (patrz §5)

10 lipca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Ważne!

Kandydaci do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim lub niemieckim kwalifikowani będą na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego lub odpowiednio niemieckiego, który odbędzie się w szkole w dniu 27 maja 2019 r. o godzinie 15.00.

* Kandydaci spoza Szkoły Podstawowej nr 35 posiadający dyplom DELF A2 lub wyższy (odpowiednio DSD A2/B1) są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego (odpowiednio niemieckiego) po złożeniu w sekretariacie szkoły przed 27 maja kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dyplomu DELF (odpowiednio DSD A2/B1).

* Kandydaci spoza Szkoły Podstawowej nr 35 lub będący uczniami Szkoły Podstawowej nr 35 nieposiadający potwierdzonej znajomości języka francuskiego (odpowiednio niemieckiego) dyplomem DELF (odpowiednio DSD A2/B1), muszą obowiązkowo przystąpić do testu kompetencji językowych, który odbędzie się w szkole w dniu 27 maja 2019 r. o godzinie 15.00. i uzyskać pozytywny wynik.

 • 4

Punktacja

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum decyduje łączna ilość punktów uzyskanych jako:
 2. a) wyniki egzaminu ósmoklasisty z pięciu przedmiotów – język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. Punkty obliczone są według zasady – 1 procent wyniku z przedmiotu (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny – odpowiada 0,2 punktu.
 3. b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie z czterech zajęć edukacyjnych:
 • Klasa wstępna „0”

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – historia

 • IAp:

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – największa wartość spośród: fizyka lub biologia

 • IBp:

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród : język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – największa wartość spośród: historia i wiedza o społeczeństwie

 • ICp:

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – największa wartość spośród: biologia i chemia

Sposób przeliczania ocen z zajęć edukacyjnych na punkty:

 • celujący – 18 pkt.
 • bardzo dobry – 17 pkt.
 • dobry – 14 pkt.
 • dostateczny – 8 pkt.
 • dopuszczający – 2 pkt.
 1. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym:
 • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty:

✓ finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 pkt.

✓ laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim – 7 pkt.

✓ finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim – 5 pkt.

✓ finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt.

✓ laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim – 7 pkt.

✓ finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim – 5 pkt.

✓ finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim – 7 pkt.

✓ laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim – 5 pkt.

✓ finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim – 3 pkt.

 • Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

✓ Na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt.

✓ Na szczeblu krajowym – 3 pkt.

✓ Na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt.

✓ Na szczeblu powiatowym – 1 pkt.

 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
 • jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
 1. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
 • 5

Dokumentacja

 1. Kandydaci, którzy wybrali XVII LO w pierwszej kolejności składają następujące dokumenty:
 1. Kandydaci przyjęci do oddziałów klasy pierwszej potwierdzają wolę podjęcia nauki w XVII LO w dniach od 28 czerwca do 9 lipca 2019 r. poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz
 • karty zdrowia,
 • dwóch fotografii podpisanych na odwrocie ołówkiem.

Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez kuratora oświaty dołączają do podania o przyjęcie do szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.