OFERTA EDUKACYJNA XVII LO NA ROK SZKOLNY 2021/22

Prosimy o zapoznanie się z ofertą edukacyjną naszego liceum:

Ulotka_Oferta-Edukacyjna_2021_2022_LO-1Ulotka_Oferta-Edukacyjna_2021_2022_LO-2

Szczegółowe informacje dotyczące każdej z planowanych klas:

Ulotki scalone-01 Ulotki scalone-02 Ulotki scalone-03 Ulotki scalone-04Ulotki scalone-05

Ulotki scalone-06 Ulotki scalone-07 Ulotki scalone-08 Ulotki scalone-09 Ulotki scalone-10 Ulotki scalone-11 Ulotki scalone-12

 

a

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji

na rok szkolny 2021/22

 Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022-1-1Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022-1-2Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022-1-3Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022-1-4Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022-1-5Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022-1-6Pliki do pobrania:

Oferta Edukacyjna LO 2021/2022

Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022

 

 

a

a

a

a

a

a

a

 

OFERTA EDUKACYJNA XVII LO NA ROK SZKOLNY 2020/21

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021

Uwaga, uwaga!

Harmonogram sprawdzianów dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych XVII LO z Oddziałami dwujęzycznymi w Krakowie:

Harmonogram sprawdzianów do oddziałów dwujęzycznych-mały

 

Harmonogram sprawdzianów do oddziałów dwujęzycznych do pobrania.

Zmiana terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 oraz składanie dokumentów zostaną przeprowadzone w nowych terminach.

Do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) określi Minister Edukacji Narodowej – terminy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (§ 11b ust. 2 ww. rozporządzenia).

Nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego, o którym mowa w art. 161 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2020/2021, odpowiednio do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

Równocześnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe co oznacza, że na terenie województwa małopolskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. (§ 13 ww. rozporządzenia).

Zarządzenie Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty

Terminarz rekrutacji: do pobrania      nieaktualny

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim

Przykładowy sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy wstępnej z językiem francuskim

Dziękujemy za wizyty on-line na I i II Wirtualnym Dniu Otwartych Drzwi w ZSO nr 7

W trakcie wydarzenia

poznali Państwo naszą ofertę edukacyjną,

warunki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

i porozmawiali z Dyrekcją oraz nauczycielami naszej szkoły.

Staraliśmy się odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z działaniem szkoły,

zajęciami pozalekcyjnymi

i powodami, dla których warto jest wybrać

naszą szkołę z oddziałami dwujęzycznymi.

Ulotka_oferta_LO_rewers - copie

KLASA WSTĘPNA DWUJĘZYCZNA Z J. FRANCUSKIM

Ulotka_klasa wstępna_awers - copie

Klasa O

KLASA IB DWUJĘZYCZNA Z J. FRANCUSKIM

Ulotka_oferta_LO_IB_awers - copieUlotka_oferta_LO_IB_rewers - copie 2

KLASA IA  Z GEOGRAFIĄ, WOS I J. ANGIELSKIM

Ulotka_oferta_LO_IA_awers - copie 2

Ulotka_oferta_LO_IA - copie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA XVII LO NA ROK SZKOLNY 2019/20

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W LICEUM NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ: do pobrania

Szkolny regulamin rekrutacji 2019_20 – absolwenci SP: do pobrania

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty: do pobrania

Terminarz rekrutacji: do pobrania

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim

Przykładowy sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy wstępnej z językiem francuskim

Oferta dla absolwentów szkoły podstawowej:

OFERTA EDUKACYJNA

XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

W KRAKOWIE

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

klasy przedmioty

w zakresie rozszerzonym

języki obce
IA

DWUJĘZYCZNA

Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM

 

matematyka

historia

biologia

język francuski

język angielski

IB

DWUJĘZYCZNA

Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

 

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

język niemiecki

język angielski

IC

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

 

biologia

chemia

język angielski/język francuski

język angielski/język francuski

język niemiecki/język hiszpański

OA

WSTĘPNA

przygotowująca do podjęcia nauki
w systemie dwujęzycznym
z językiem francuskim

język francuski
w wymiarze 18 godz. tygodniowo

język angielski

Informacje dotyczące klasy wstępnej:

WERSJA FINALNA UA - copie

 

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Krakowie dla absolwentów szkoły podstawowej

na rok szkolny 2019/2020

 • 1

Działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 –2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 1. Zarządzenia nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.
 • 2

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym OMIKRON. Postępowanie rekrutacyjne do klas I liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp będzie możliwy od 25 kwietnia br. od godz. 8.00. pod adresem internetowym:

https://krakow.e-omikron.pl.

Kandydaci będący absolwentami szkół podstawowych objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym będą logować się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach. Kandydaci ze szkół podstawowych nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym będą logować się do sytemu, korzystając jedynie z numeru PESEL.

 • 3

Terminarz rekrutacji

Od 25 kwietnia 2019 r. do 16 maja 2019 r. do godz. 15.00. – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci składają podanie w sekretariacie XVII LO.

Od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci składają podanie w sekretariacie XVII LO.

Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15. 00 – dostarczenie do XVII LO kopii świadectwa, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty i innych dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez wszystkich kandydatów.

Uwaga! Kopie składanych dokumentów muszą mieć poświadczenie o zgodności z oryginałem.

28 czerwca 2019 r. godz. 12. 00 – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

Od 28 czerwca 2019 r. do 9 lipca 2019 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w XVII LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty informacyjnej i pozostałych dokumentów (patrz §5)

10 lipca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Ważne!

Kandydaci do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim lub niemieckim kwalifikowani będą na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego lub odpowiednio niemieckiego, który odbędzie się w szkole w dniu 27 maja 2019 r. o godzinie 15.00.

* Kandydaci spoza Szkoły Podstawowej nr 35 posiadający dyplom DELF A2 lub wyższy (odpowiednio DSD A2/B1) są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego (odpowiednio niemieckiego) po złożeniu w sekretariacie szkoły przed 27 maja kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dyplomu DELF (odpowiednio DSD A2/B1).

* Kandydaci spoza Szkoły Podstawowej nr 35 lub będący uczniami Szkoły Podstawowej nr 35 nieposiadający potwierdzonej znajomości języka francuskiego (odpowiednio niemieckiego) dyplomem DELF (odpowiednio DSD A2/B1), muszą obowiązkowo przystąpić do testu kompetencji językowych, który odbędzie się w szkole w dniu 27 maja 2019 r. o godzinie 15.00. i uzyskać pozytywny wynik.

 • 4

Punktacja

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum decyduje łączna ilość punktów uzyskanych jako:
 2. a) wyniki egzaminu ósmoklasisty z pięciu przedmiotów – język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. Punkty obliczone są według zasady – 1 procent wyniku z przedmiotu (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny – odpowiada 0,2 punktu.
 3. b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie z czterech zajęć edukacyjnych:
 • Klasa wstępna „0”

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – historia

 • IAp:

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – największa wartość spośród: fizyka lub biologia

 • IBp:

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród : język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – największa wartość spośród: historia i wiedza o społeczeństwie

 • ICp:

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – największa wartość spośród: biologia i chemia

Sposób przeliczania ocen z zajęć edukacyjnych na punkty:

 • celujący – 18 pkt.
 • bardzo dobry – 17 pkt.
 • dobry – 14 pkt.
 • dostateczny – 8 pkt.
 • dopuszczający – 2 pkt.
 1. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym:
 • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty:

✓ finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 pkt.

✓ laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim – 7 pkt.

✓ finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim – 5 pkt.

✓ finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt.

✓ laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim – 7 pkt.

✓ finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim – 5 pkt.

✓ finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim – 7 pkt.

✓ laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim – 5 pkt.

✓ finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim – 3 pkt.

 • Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

✓ Na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt.

✓ Na szczeblu krajowym – 3 pkt.

✓ Na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt.

✓ Na szczeblu powiatowym – 1 pkt.

 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
 • jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
 1. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
 • 5

Dokumentacja

 1. Kandydaci, którzy wybrali XVII LO w pierwszej kolejności składają następujące dokumenty:
 1. Kandydaci przyjęci do oddziałów klasy pierwszej potwierdzają wolę podjęcia nauki w XVII LO w dniach od 28 czerwca do 9 lipca 2019 r. poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz
 • karty zdrowia,
 • dwóch fotografii podpisanych na odwrocie ołówkiem.

Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez kuratora oświaty dołączają do podania o przyjęcie do szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.