OFERTA EDUKACYJNA XVII LO NA ROK SZKOLNY 2018/19

UWAGA!   Zasady rekrutacji do klasy pierwszej dwujęzycznej z językiem francuskim:

Kandydaci do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim kwalifikowani będą na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego, przeprowadzanego 29 MAJA 2018  o godz. 9.00  w XVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Młodej Polski przy ul. Złoty Róg 30 w Krakowie.

  • Kandydaci spoza Gimnazjum nr 18 Króla Jana III Sobieskiego posiadający dyplom DELF A2 lub wyższy są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego po złożeniu w sekretariacie szkoły przed 29 maja kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dyplomu DELF.
  • Kandydaci spoza Gimnazjum nr 18 Króla Jana III Sobieskiego lub będący uczniami Gimnazjum nr 18 im. Króla Jana III Sobieskiego nieposiadający potwierdzonej znajomości języka francuskiego dyplomem DELF, muszą przystąpić do testu kompetencji językowych obowiązkowo w dniu 29 maja i uzyskać pozytywny wynik.

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego.

UWAGA!   Zasady rekrutacji do klasy pierwszej dwujęzycznej z językiem niemieckim:

Kandydaci do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim kwalifikowani będą na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego, przeprowadzanego 29 MAJA 2018  o godz. 9.00  w XVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Młodej Polski przy ul. Złoty Róg 30 w Krakowie.

  • Kandydaci posiadający dyplom DSD A2/B1 są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego po złożeniu w sekretariacie szkoły przed 29 maja kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dyplomu.
  • Kandydaci nieposiadający potwierdzonej znajomości języka niemieckiego dyplomem DSD I  muszą przystąpić do testu kompetencji językowych obowiązkowo w dniu 29 maja i uzyskać pozytywny wynik.

 

LO_ulotka__NOWA_2-1

OFERTA EDUKACYJNA LO-1