plakat LO SP

Informujemy, że zgodnie z Porozumieniem między Małopolskim Kuratorem Oświaty a Prezydentem Miasta Krakowa w zakresie tworzenia i realizowania lokalnej polityki oświatowej, w którym określono liczbę oddziałów klas ponadgimnazjalnych w poszczególnych szkołach, przedstawiamy aktualną ofertę dla kandydatów do klas pierwszych XVII Liceum Ogólnokształcącego:

 

W roku szkolnym 2017/18 zapraszamy do następujących klas:

 • IA –  dwujęzycznej z językiem francuskim (realizowanym na dwóch poziomach znajomości języka) oraz rozszerzeniami do wyboru;
 • IB –  z rozszerzonym językiem angielskim oraz innymi rozszerzeniami do wyboru.

 

Przedmioty rozszerzone realizowane są  międzyoddziałowo

do wyboru: język polski lub matematyka realizowane w grupach na poziomach podstawowym i rozszerzonym począwszy od klasy pierwszej,

pozostałe przedmioty w zakresie rozszerzonym, również do wyboru spośród historii, biologii, chemii, geografii i wiedzy o społeczeństwie, realizowane od klasy drugiej.

Ważne!

Uczniowie spoza Gimnazjum nr 18 starający się do klasy dwujęzycznej, jeśli nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka, winni przystąpić do egzaminu (w celu określenia poziomu znajomości języka), który odbędzie się 30 maja 2017 roku o godz. 900 w ZSO nr 7 w Krakowie, ul. Złoty  Róg 30.

Po klasie trzeciej LO uczniowie mają możliwość zdawania  w szkole, na preferencyjnych warunkach finansowych, państwowego egzaminu z języka francuskiego  DELF B2.

Matura z j.francuskiego zdawana dwujęzycznie uprawnia do uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na niektóre uczelnie.

Harmonogram rekrutacji do XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski w Krakowie

na rok szkolny 2017/18:

Krok po kroku….

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych trwa od 24 kwietnia 2017 roku do 12 czerwca 2017 roku do godz. 15.00.

 1. Rodzice/kandydaci rejestrują się (kandydaci spoza systemu rekrutacji elektronicznej) lub logują się (kandydaci ze szkół krakowskich, objętych systemem rekrutacji elektronicznej) na stronie:    https://krakow.e-omikron.pl
 2. Rodzice/ kandydaci wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.
 1. Wypełniony w systemie formularz i wydrukowany, podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego przynoszą do szkoły pierwszego wyboru w terminie: od 24 kwietnia 2017 do 12 czerwca 2017 roku do godz.15:00. Ewentualnie składają dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, niepełnosprawność kandydata lub jego rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwa oraz dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. (Zasady naboru i dokumenty do pobrania na stronie e-omikron.pl)

UWAGA KANDYDACI DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH:

Kandydaci, którzy wybrali na liście priorytetów na dowolnej pozycji grupę rekrutacyjną dwujęzyczną muszą złożyć wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru najpóźniej do 25 maja 2017 r. do godz. 15.00.

 1. Jeśli wyborem jest klasa dwujęzyczna z językiem francuskim, kandydat, który nie jest absolwentem klasy dwujęzycznej z językiem francuskim Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi i nie posiada dokumentu potwierdzającego znajomość języka musi przystąpić do egzaminu z języka francuskiego 30 maja 2017 roku o godz. 9:00  w XVII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, ul. Złoty Róg 30. (z przyczyn obiektywnych egzamin z języka francuskiego może odbyć się w innym terminie – rodzice/opiekunowie proszeni są o kontakt ze szkołą).
 1. Do 6 czerwca 2017 roku do godz. 12:00 Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki egzaminu z języka francuskiego oraz z testu kompetencji językowych.
 2. W dniach 23 – 27 czerwca 2017 roku do godz. 15:00 rodzice/kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz wynik z egzaminu gimnazjalnego przynosząc je do XVII Liceum Ogólnokształcącego (szkoła pierwszego wyboru).
 3. Do dnia 30 czerwca 2017 roku komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do XVII Liceum Ogólnokształcącego, dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Dnia 30 czerwca 2017 roku o godz. 12:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych XVII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
 5. Do dnia 5 lipca 2017 roku do godz. 15:00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w klasie pierwszej XVII Liceum Ogólnokształcącego w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum.
 6. Dnia 7 lipca 2017 roku o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do XVII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

Od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które nie będzie prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu rekrutacyjnego. W systemie omikron dostępna będzie informacja o wolnych miejscach w szkołach.

 

Akty prawne regulujące warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia.

Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3,art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z–20zf ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), w brzmieniu sprzed 14 grudnia 2016 r., w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

Szczegółowe terminy rekrutacji do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół podstawowych dla dorosłych oraz do szkół policealnych określa zarządzenie Nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

Oprócz klas dwujęzycznych francuskich, mogących się pochwalić 25 leciem istnienia, nasze liceum czyni starania, aby otworzyć w przyszłym roku szkolnym klasę dwujęzyczną niemiecką!IMG_8370-1

plakat oferta klas dwuj