OFERTA EDUKACYJNA XVII LO NA ROK SZKOLNY 2018/19

Szkolny regulamin rekrutacji do XVII LO do pobrania

UWAGA!   Zasady rekrutacji do klasy pierwszej dwujęzycznej z językiem francuskim:

Kandydaci do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim kwalifikowani będą na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego, przeprowadzanego 29 MAJA 2018  o godz. 9.00  w XVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Młodej Polski przy ul. Złoty Róg 30 w Krakowie.

 • Kandydaci spoza Gimnazjum nr 18 Króla Jana III Sobieskiego posiadający dyplom DELF A2 lub wyższy są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego po złożeniu w sekretariacie szkoły przed 29 maja kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dyplomu DELF.
 • Kandydaci spoza Gimnazjum nr 18 Króla Jana III Sobieskiego lub będący uczniami Gimnazjum nr 18 im. Króla Jana III Sobieskiego nieposiadający potwierdzonej znajomości języka francuskiego dyplomem DELF, muszą przystąpić do testu kompetencji językowych obowiązkowo w dniu 29 maja i uzyskać pozytywny wynik.

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego.

UWAGA!   Zasady rekrutacji do klasy pierwszej dwujęzycznej z językiem niemieckim:

Kandydaci do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim kwalifikowani będą na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego, przeprowadzanego 29 MAJA 2018  o godz. 9.00  w XVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Młodej Polski przy ul. Złoty Róg 30 w Krakowie.

 • Kandydaci posiadający dyplom DSD A2/B1 są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego po złożeniu w sekretariacie szkoły przed 29 maja kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dyplomu.
 • Kandydaci nieposiadający potwierdzonej znajomości języka niemieckiego dyplomem DSD  muszą przystąpić do testu kompetencji językowych obowiązkowo w dniu 29 maja i uzyskać pozytywny wynik.

 

LO_ulotka__NOWA_2-1

OFERTA EDUKACYJNA LO-1

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski

z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Krakowie

na rok szkolny 2018/2019

 • 1

 Działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 –2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 2. Zarządzenia nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim ustalam, co następuje:

 

 • 2

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym OMIKRON. Postępowanie rekrutacyjne do klas I liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostęp do którego będzie możliwy od 23 kwietnia br. od godz. 8.00. pod adresem internetowym:

https://krakow.e-omikron.pl.

Kandydaci będący absolwentami gimnazjów objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym będą logować się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach. Kandydaci z gimnazjów nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym będą logować się do sytemu, korzystając jedynie z numeru PESEL.

 

 • 3

Terminarz rekrutacji

 

Od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci składają podanie w sekretariacie XVII LO.

Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15. 00 – dostarczenie do XVII LO kopii świadectwa, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego i innych dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez wszystkich kandydatów.

Uwaga! Kopie składanych dokumentów muszą mieć poświadczenie o zgodności z oryginałem.

29 czerwca 2018 r. godz. 12. 00 – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

Od 29 czerwca 2018 r. do 9 lipca 2018 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w XVII LO przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej i pozostałych dokumentów (patrz §5)

10 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Ważne!

Kandydaci do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim lub niemieckim kwalifikowani będą na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego lub odpowiednio niemieckiego, który odbędzie się w szkole w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 9:00.

* Kandydaci spoza Gimnazjum nr 18 Króla Jana III Sobieskiego posiadający dyplom DELF A2 lub wyższy (odpowiednio DSD A2/B1) są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego (odpowiednio niemieckiego) po złożeniu w sekretariacie szkoły przed 29 maja kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dyplomu DELF (odpowiednio DSD A2/B1).

* Kandydaci spoza Gimnazjum nr 18 Króla Jana III Sobieskiego lub będący uczniami Gimnazjum nr 18 im. Króla Jana III Sobieskiego nieposiadający potwierdzonej znajomości języka francuskiego (odpowiednio niemieckiego) dyplomem DELF (odpowiednio DSD A2/B1), muszą obowiązkowo przystąpić do testu kompetencji językowych, który odbędzie się w szkole w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 9.00. i uzyskać pozytywny wynik.

 

 • 4

Punktacja

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum decyduje łączna ilość punktów uzyskanych jako:
 2. a) wyniki egzaminu gimnazjalnego z pięciu przedmiotów – język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. Punkty obliczone są według zasady – 1 procent wyniku z przedmiotu (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny – odpowiada 0,2 punktu.
 3. b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie z czterech zajęć edukacyjnych:
 • IA :

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – największa wartość spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS

 •   IB :

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród : język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – największa wartość spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS

 • IC :

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – największa wartość spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS

 • ID :

pierwszy punktowany przedmiot – język polski,

drugi punktowany przedmiot – matematyka,

trzeci punktowany przedmiot – największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki,

czwarty punktowany przedmiot – największa wartość spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS

 

Sposób przeliczania ocen z zajęć edukacyjnych na punkty:

 • celujący – 18 pkt.
 • bardzo dobry – 17 pkt.
 • dobry – 14 pkt.
 • dostateczny – 8 pkt.
 • dopuszczający – 2 pkt.

 

 1. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum przy czym:
 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty :

✓ finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 pkt.

✓ laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim – 7 pkt.

✓ finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim – 5 pkt.

✓ finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt.

✓ laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim – 7 pkt.

✓ finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim – 5 pkt.

✓ finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim – 7 pkt.

✓ laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim – 5 pkt.

✓ finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim – 3 pkt.

 • Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

✓ Na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt.

✓ Na szczeblu krajowym – 3 pkt.

✓ Na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt.

✓ Na szczeblu powiatowym – 1 pkt.

 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
 • jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
 1. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
 • 5

Dokumentacja

 Kandydaci, którzy wybrali XVII LO w pierwszej kolejności składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły według ujednoliconego wzoru ze strony https://krakow.e-omikron.pl, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów (pod warunkiem, że XVII LO jest szkołą pierwszego wyboru) – w terminie od 23 kwietnia 2018r. do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.0o.
 • poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych (pod warunkiem, że XVII LO jest szkołą pierwszego wyboru) –  w terminie od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

 

 1. Kandydaci przyjęci do oddziałów klasy pierwszej potwierdzają wolę podjęcia nauki w XVII LO w dniach od 29 czerwca do 9 lipca 2018 r. poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz
 • karty zdrowia,
 • dwóch fotografii podpisanych na odwrocie ołówkiem.

Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez kuratora oświaty dołączają do podania o przyjęcie do szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.